Olemus

Olemuse maagilise lastelaagri juhendajate, programmi ja õpiväljundite tutvustus

Laager toimub kaks korda (kahes vahetuses). I vahetuses (1-4. august) on 3 rühma ning II vahetuses (24-27. august) 2 rühma. Igas rühmas 16 õpilast. Igal rühmal on ka oma vastutav kasvataja. Rühmades on eri vanuses lapsed, kes teevad omavahel koostööd, lahendades erinevaid ülesandeid, valmistades ette lühinäidend ning võisteldes ka teiste rühmadega. Läbi selle kasvab ühtekuuluvustunne, koostöövalmidus ning arenevad laste sotsiaalseid oskused, suhtlemaks ja töötamaks koos muuhulgas ka eri vanuses lastega.

Laagri juhendajad on kogenud noorte ning lastega töötamisel, kuid laagrile eelnevalt lepitakse kokku ohutusnõuded, järelvalve, vastutusalad ning -ajad, tegevuskava ning vaadatakse ühiselt üle osalejate meditsiinilised ning hariduslikud erivajadused ning  seonduvad vajalikud või võimalikud tegevused.

Laagri juhendajad ning nende kvalifikatsioon

Inspiratsioonikoolitajad, kasvatajad – Erik Perlin ja Liina Leppmaa, 

Erik on Rakvere Waldorfkoolis olnud ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja, kes on lisaks koolitanud sadu tudengeid ja abituriente enesemotivatsiooni ning inspiratsiooni alal ning korraldanud mitmeid üritusi. Hetkel viivad nad koos kaasa Liinaga läbi inspiratsiooni- ning vaimse arengu koolitusi ning konsultatsioone, teevad muusikat ning juhatavad inimesi tagasi looduse ja loomulikkuse rajale. Erik on läbis juba gümnaasiumis olles Tallinna Spordi- ja noorsootöö lastelaagri kasvataja koolituse ning oli kasvataja Kutimuti noortelaagris, Laulasmaal. Lisaks on ta olnud aktiivne noorsootöös: ENLi ja Eesti Noortekogude Liidu tegemistes,TÜÜE ning Järvamaa Noortekogu juhatuses. Erik on vanemkasvataja, kes viib läbi inspiratsiooni, mindfulnessi ning spordi alaseid töötubasid ning juhib lõkkeõhtuid. Liina on koolitaja, kunstnik ja andekas käsitööline, laagris on ta abikasvataja ning viib läbi kunsti alaseid töötubasid

Marin Mägi-Efert, vanemkasvataja, rühmajuht

Kogenud noorsootöö ning draamavaldknna spetsialist, vabakutseline näitleja ning huvi- ning loovkooli juhendaja Marin Mägi-Efert on juba mitmendat aastat korraldanud eri vanuses lastele teatri- ning loovmängu laagreid. Lisaks on ta aktiivne noorsoovaldkonnas, Erasmuse programmis osaleja. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Marin on vanemkasvataja, kes viib läbi teatri ning loovmängu töötubasid.

Eve Orlovski – vanemkasvataja, rühmajuht:

Vodja kooli perenaine (Rocca al Mare erakooli filiaal), Järva valla Kodutütarde ja Noorkotkaste juhendaja, kes on kohalik aktivist noorsootöös. Eve on kvalifitseeritud laagrijuhataja ning suurte kogemustega töös noortega, mh erivajadustega. Lisaks on ta väga andekas ning laia ampluaaga kunstnik, osav käsitöös, erinevate tegevuste juhendamises.  Eve on rühmajuht ja vanemkasvataja ning viib läbi erinevaid mängulisi ning meisterdamise alaseid töötubasid.

Helena Siiroja,  Kilplaste koja perenaine. Helena on iga-aastaselt korraldanud laste ja noorte laagreid, peamiselt ümbruskonna noortele ning mh koostöös Kohaliku omavalitusega, Ta juhendab ka malevarühma, kes juba mitmendat aastat Kilplaste kojas abiks on. Helena on Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi

Helena on abikasvataja, kes viib läbi käsitöö töötubasid ning kilplaste koja elamusretke.

Elke Mäemurd – Elke töötab tegevusterapeudina Loodusmeel OÜ-s, mis on Sotsiaalministeeriumi ametlik Rehabilitatsiooni Partner, kus töötavad sotsiaalpedagoogid, psühholoogid ja terapeudid, kelle igapäevatööks on erivajadustega või erinevatel põhjustel raskustesse sattunud laste aitamine. Elke juhib töötubasid, mille fookuses on laste vaimne tervis ja igapäeva- ning sotsiaalsed oskused.

Laagri rütmid ja juhendatud huvitegevus

Laagri programm on üles ehitatud rütmiliselt, võttes arvesse õpimotivatsiooni ning -pädevuse tõstmist. Enamik laagri tegevustest, v.a vabamängu aeg, hõlmab juhendatud huvitegevust. Aktiivsema osalusega töötoad on puhverdatud passiivsematega, mis ei nõua mentaalset pingutust, näiteks spordi- ja seiklusmängud, lõdvestumise ning mindfullnessi töötoad, vabamäng jms. Hommikupoolikud on aktiivsema huvihariduse ja õppe suunalised, kus lapsed omandavad uusi teadmisi ja oskusi ning löövad aktiivselt kaasa grupi tegevustes – Õpitakse teatritükke ning tehnikaid, tehakse grupitöid ja mänge, omandatakse uusi oskusi käsitöö, loodushariduse ja enesejuhtimise alal. Meisterdatakse midagi oma kätega.

Pärastlõuna on vaba mängu, ekskursioonide, seiklus- ja võistlusmängude või tasase käsitöö päralt 

Õhtupoolikul kinnistatakse hommikul õpitut ning keskendutakse eeskätt sotsiaalsetele ja loomingulistele tegevustele:, rakendades teatri  või käsitööoskusi, jagatakse ringis päeva muljeid, vestetakse lugusid ning lauldakse laule, tehakse põnvaid loovmänge.

Üldpädevused ja ainevalkonnad, mille kujunemist laagritegevused toetavad:

Suhtluspädevus, Enesemääratlus pädevus, Õpipädevus, Kehakultuuri pädevus, Kultuuri- ja väärtuspädevus, Kunsti- ja käsitöö pädevus, Sotsiaalne- ning eneseväljendamispädevus

Kunst ja käsitöö, Kehaline kasvatus, Sotsiaalained – Suhtlemine, eneseväljendus, koostöö grupis

Alljärgnevalt toome näiteid laagri tegevustest, mis toetavad ja panustavad õpilaste õpimotivatsiooni, vaimset tervist, üldpädevusi ja erinevaid ainevaldkondi.

Laagri kõige prioriteetsemaks eesmärgiks on laste õpimotivatsiooni taastamine ning vaimse tervise toetamine, suhtlemisoskuse ning julge eneseväljenduse arendamine. Seda saavutame eeskätt läbi loomingulise ning sotsiaalse tegevuse, mis on laagris olulisel kohal. 

Kunstivaldkonna ja käsitöö ainevaldkonda panustavad loomingulised tegevused igapäevastes Käsitöö ja maalimise töötubades, kus lapsed saavad meisterdada endale tatranukke, amulette, maalida portselanile ning paberile ning kujundada oma mini-maailm looduselementidest.

Suhtluspädevus ning enese väljendamise julguse ja oskuse arendamisele panustavad mitmed tegevused ning töötoad. Eeskätt teatrietenduse õppimine, improvisatsiooni- ning loovmängu ringid, kus noored läbi rollimängude ja erinevate rollide ning emotsioonide läbimängimise saavad selles pädevamaks.

Lisaks on igaõhtune jutuvestmise ja jagamise ring panustamas oluliselt suhtlemispädevuse ning loomingulisuse avardamisele, kus iga noor ja laps väljendab oma kogemusi, muljeid ja tundeid.

Distsipliini ja koostööpädevus areneb hommikustel rivistustel, rühmade ühistel väljakutsetel seiklusmängus, aardejahil, matkal ning spordimängudes, lisaks panustab sellele eri vanusegruppides olevate noorte omavaheline suhtlus ja koostöö ühiste eesmärkide nimel.

Vaimse tervise toetamiseks toimub õpituba oma emotsioonide vägivallatust väljendamisest ning juhtimisest, õhtuti toimuvad  jutu- ning jagamisringid, mille üks oluline fookus on päeva jooksul kogetu ning toimunu aktiivseks integratsioon ning mõtestamine, lisaks panustab see õpipädevuse ja motivatsiooni kasvule ning suhtlemisoskuse arengule. Vaimne tervis ja emotsionaalne tasakaalule panustavad oluliselt ka Teatri- ning loovmängude töötoad, mille käigus noored saavad turvaliselt kogeda ja väljendada erinevaid tundeid, rolle ning oma unistusi. Lisaks panustab vaimse tervisele otseselt ka koostöö Loodumeel OÜ terapeutidega, kes viivad läbi töötube hobuste ning ponidega ning jagavad teadmisi ja praktilisi suuniseid oma elu ning emotsioonide oskuslikumaks ja julgemaks juhtimiseks.

Kehaline kasvatus: Matkamine ning erinevad spordimängud (rahvaste pall, korvpall, jalgpall, jooksumängud) arendavad lisaks kehalisele ka sotsiaalset pädevust ning grupitöö oskust, sest laager lõimib eri vanuses lapsi, kellel on rühmadena ühised eesmärgid.

Õpipädevuse arendamise jaoks on mõlemas vahetuses karjäärialane töötuba, kus õpilased unistavad, õpivad eesmärke seadma ning laiendavad oma silmaringi, kuidas erinevad õppeained arendavad töö- ning igapäevaeluks olulisi oskusi.

Enesemääratlemise pädevuse arengule panustavad juba eelmainitud töötuba, lisaks eri vanusegruppides, eri koolidest ning piirkondadest ning erineva sotsiaalse taustaga noorte omavaheline suhtlus ja koostöö.